Het probleem thuiszitten

« Terug naar overzicht

Jongeren vallen niet zomaar uit van school en komen niet zomaar thuis te zitten. Vaak liggen hier verschillende, ernstige problemen aan ten grondslag. De gevolgen van thuiszitten zijn groot, aangezien een afgeronde schoolopleiding een belangrijke voorwaarde is voor succes in het volwassen leven.

Complexe problemen

De oorzaken van het probleem van thuiszitten zijn zeer divers. Soms gaat het fout tussen jongeren onderling, of speelt de school niet goed in op hun gedragingen. Soms ligt de oorzaak niet zozeer op school, maar wordt het probleem daar vooral zichtbaar. Zo kunnen gedragskenmerken, sociaal-emotionele en/of (psychische) gezondheidsproblemen de reden zijn dat leerlingen uitvallen. Vaak spelen er tegelijkertijd problemen in de thuissituatie. Wat de oorzaak ook is: thuiszitten is een complex probleem met veel impact op het leven van een jongere en het gezin waarin de jongere opgroeit.

Jongeren komen op achterstand

Als jongeren door complexe problemen uitvallen op school en thuis komen te zitten, zorgt dat voor nog een extra probleem. Door het thuiszitten missen jongeren een gestructureerde dagbesteding, contacten met leeftijdsgenoten en lopen ze leerachterstanden op. Onderwijs vergroot kansen op maatschappelijk succes en participatie op latere leeftijd. Een onderbroken of voortijdig gestopte schoolloopbaan zet jongeren op achterstand.

Definitie van een thuiszitter

Een thuiszitter is een leerplichtige tussen de 5 en de 16 jaar of van 16 of 17 jaar met kwalificatieplicht (dat wil zeggen: die jongere die niet over een startkwalificatie beschikt), die ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan vier weken aaneengesloten verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht of vrijstelling van geregeld schoolbezoek wegens het volgen van ander onderwijs.

Een thuiszitter is ook een jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar met kwalificatieplicht die niet staat ingeschreven op een school of onderwijsinstelling, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht resp. vrijstelling van geregeld schoolbezoek wegens het volgen van ander onderwijs.

Dit artikel hoort bij: Reik thuiszitters de hand - Via deze externe link treft u meer informatie aan omtrend andere onderzoeken naar thuiszitten.